Regulamin


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych przez Gabinet Psychoterapii Marta Żak.

§ 1
Zakres i warunki świadczonych usług

 1. Gabinet świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych, konsultacji seksuologicznych, psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz psychoterapii grupowej.
 2. Terapeuta zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku (dostępnym na stronie internetowej https://martazak.pl/cennik/) oraz w zawieranym na początku terapii Kontrakcie terapeutycznym, a Pacjent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Świadczenia komercyjne są realizowane w formie spotkań w gabinecie w Tychach, Aleja Jana Pawła II 24, w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 46, a także w formie konsultacji on-line*, za pośrednictwem telefonu, e-maila, programu Skype.
 4. Terapeuta wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 5. W Gabinecie przyjmowane są osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 6. Z pomocy psychologicznej, seksuologicznej i psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 7. Terapia osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego pacjenta.
 8. Terapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy terapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy – terapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty).

§ 2
Prawa pacjenta

 1.  Sesje terapeutyczne są poufne. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji na swój temat, ujawnianych na terapii  (z zastrzeżeniem & 4 pkt. 4).
 2. Uczestnictwo innych osób w procesie diagnostyczno-terapeutycznym (stażystów lub/i innych specjalistów) wymaga zgody pacjenta.
 3. Przed zastosowaniem przez terapeutę metod diagnostyki testowej, pacjent jest informowany o celach badania. Testy psychologiczne są wykonywane po uzyskaniu zgody pacjenta.
 4. Po etapie wstępnych konsultacji, pacjent może uzyskać od terapeuty informacje na temat wstępnej diagnozy i formy dalszej pomocy.
 5. Pacjent ma prawo poprosić terapeutę o podanie szczegółowych informacji, dotyczących jego kwalifikacji zawodowych, stażu pracy, metod pracy, przynależności do organizacji zawodowych, superwizji.
 6. Zaświadczenia i opinie pisemne są wydawane na prośbę pacjenta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Pacjent odbiera dokumenty osobiście w Gabinecie.

§ 3
Kwalifikacje psychoterapeuty i jakość świadczonych usług

 1. Usługi są świadczone przez terapeutę, posiadającego wszelkie niezbędne kwalifikacje zawodowe, uznawane przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenie psychoterapii, diagnostyki psychologicznej oraz poradnictwa seksuologicznego.
 2. Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etyki World Association for Sexology
 3. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług terapeuta poddaje swoją prace regularnym superwizjom u certtyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 4. Terapeuta stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, sympozjach oraz konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

§ 4
Zasady kontaktu terapeutycznego

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają sesje konsultacyjno-diagnostyczne, które umożliwiają wstępne rozpoznanie problemu pacjenta i zaplanowanie dalszego leczenia.
 2. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od określenia ram terapii (miejsca, czasu trwania, częstotliwości spotkań, zasad odpłatności). Szczegółowe zasady i cele terapii są omawiane na początku, w trakcie sesji konsultacyjnych – terapeuta oraz pacjent zawierają ustny kontrakt.
 3. Terapeuta dokonuje samodzielnie wyboru określonych metod pracy terapeutycznej kierując się potrzebami i możliwościami pacjenta.
 4. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia pacjenta i/lub otoczenia pacjenta terapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 5. Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) korzystają z pomocy terapeutycznej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Proces terapeutyczny może być konsultowany z opiekunami/rodzicami pacjenta, jednak szczegółowe treści wnoszone przez pacjenta na sesjach są poufne (z zastrzeżeniem  & 4 pkt. 4).
 6. Jeśli terapeuta uzna, że istnieje potrzeba dodatkowych badań/konsulatcji lekarskich, odsyła pacjenta do innego specjalisty.
 7. Kontakt terapeutyczny ogranicza się wyłącznie do spotkań na sesjach.
 8. W celu zachowania neutralności procesu terapeutycznego, nie ma możliwości prowadzenia terapii osób spokrewnionych z terapeutą lub mających z nim kontakty pozaterapeutyczne.
 9. Pacjent pozostaje w jednym intensywnym procesie terapeutycznym. W uzasadnionych przypadkach możliwe są równoległe formy pomocy terapeutycznej, ukierunkowane na wypracowanie odrębnych celów.
 10. Zakończenie terapii zawsze powinno zostać omówione z terapeutą.
 11. W trakcie trwania terapii oraz przez okres około 3 miesięcy po zakończeniu terapii, pacjent nie powinien podejmować ważnych decyzji, przeprowadzać drastycznych zmian w swoim życiu.
 12. Terapeuta może skontaktować się z członkiem rodziny/partnerem pacjenta po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta. Zgoda pacjenta na kontakt z osobami trzecimi nie jest wymagana tylko w następujących przypadkach: pacjent jest niepełnoletni, leczy się psychiatrycznie na zaburzenia psychotyczne,  jest aktualnie hospitalizowany psychiatrycznie.

§ 4
Rezerwacja sesji i płatności

 1. Sesje można rezerwować telefonicznie pod numerem 793500034 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: poczta@martazak.pl
 2. Rezerwując termin pacjent może krótko opisać problem, z jakim zgłasza się na konsultację
 3. Płatności za sesję można dokonać osobiście w Gabinecie po zakończeniu spotkania bezpośrednio u terapeuty. Możliwe są również płatności w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Realizując płatność przelewem pacjent  w tytule przelewu podaje swoje imię i nazwisko.
 5. W sytuacji gdy sesja nie odbędzie się z winy terapeuty, pacjent nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Spotkanie może zostać odwołane zarówno przez terapeutę, jak i pacjenta. Nieobecność terapeuty nie podlega żadnym opłatom. Nieobecność pacjenta może wiązać się z koniecznością dokonania opłaty za sesję – szczegółowe warunki płatności są ustalane indywidualnie i zależą od formy terapii, na jaką decyduje się pacjent i terapeuta.
 7. Zarówno pacjent, jak i terapeuta mogą zaplanować dłuższy urlop. Obie strony zobowiązują się powiadomić o takim fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum 2-tygodniowym.

§ 8
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. 21.03.2016r
 2. Gabinet Psychoterapii Marta Żak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

*  Dotyczy wyłącznie konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa seksuologicznego

Copyright © MartaZak.pl