Regulamin


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych przez Gabinet Psychoterapii Marta Żak.

§ 1
Zakres i warunki świadczonych usług

 1. Gabinet świadczy usługi w zakresie konsultacji psychologicznych, konsultacji seksuologicznych, psychoterapii indywidualnej, terapii par oraz psychoterapii grupowej.
 2. Terapeuta zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku (dostępnym na stronie internetowej http://martazak.pl/cennik/) oraz w zawieranym na początku terapii Kontrakcie terapeutycznym, a Pacjent zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Świadczenia komercyjne są realizowane w formie spotkań w gabinecie w Tychach, Aleja Jana Pawła II 24, w Zabrzu przy ul. Grunwaldzkiej 46, a także w formie konsultacji on-line*, za pośrednictwem telefonu, e-maila, programu Skype.
 4. Terapeuta wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa i Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.
 5. W Gabinecie przyjmowane są osoby zgłaszające się samodzielnie lub skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 6. Z pomocy psychologicznej, seksuologicznej i psychoterapeutycznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 7. Terapia osób niepełnoletnich odbywa się po uzyskaniu pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego pacjenta.
 8. Terapeuta może odmówić świadczenia usług osobom, które zgłaszają żądania niemożliwe do zrealizowania lub szkodliwe dla siebie i/lub otoczenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy terapeuta uznaje, że nie może rzetelnie świadczyć usług na rzecz danego pacjenta (powody mogą mieć charakter osobisty lub zawodowy – terapeuta kieruje wówczas pacjenta do innego specjalisty).

§ 2
Prawa pacjenta

 1.  Sesje terapeutyczne są poufne. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji na swój temat, ujawnianych na terapii  (z zastrzeżeniem & 4 pkt. 4).
 2. Uczestnictwo innych osób w procesie diagnostyczno-terapeutycznym (stażystów lub/i innych specjalistów) wymaga zgody pacjenta.
 3. Przed zastosowaniem przez terapeutę metod diagnostyki testowej, pacjent jest informowany o celach badania. Testy psychologiczne są wykonywane po uzyskaniu zgody pacjenta.
 4. Po etapie wstępnych konsultacji, pacjent może uzyskać od terapeuty informacje na temat wstępnej diagnozy i formy dalszej pomocy.
 5. Pacjent ma prawo poprosić terapeutę o podanie szczegółowych informacji, dotyczących jego kwalifikacji zawodowych, stażu pracy, metod pracy, przynależności do organizacji zawodowych, superwizji.
 6. Zaświadczenia i opinie pisemne są wydawane na prośbę pacjenta z zastrzeżeniem 7-dniowego terminu odbioru. Pacjent odbiera dokumenty osobiście w Gabinecie.

§ 3
Kwalifikacje psychoterapeuty i jakość świadczonych usług

 1. Usługi są świadczone przez terapeutę, posiadającego wszelkie niezbędne kwalifikacje zawodowe, uznawane przez Ministerstwo Zdrowia do prowadzenie psychoterapii, diagnostyki psychologicznej oraz poradnictwa seksuologicznego.
 2. Psychoterapeuta kieruje się w swojej pracy Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeksem Etyki World Association for Sexology
 3. W trosce o wysoką jakość świadczonych usług terapeuta poddaje swoją prace regularnym superwizjom u certtyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 4. Terapeuta stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, sympozjach oraz konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

§ 4
Zasady kontaktu terapeutycznego

 1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają sesje konsultacyjno-diagnostyczne, które umożliwiają wstępne rozpoznanie problemu pacjenta i zaplanowanie dalszego leczenia.
 2. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od określenia ram terapii (miejsca, czasu trwania, częstotliwości spotkań, zasad odpłatności). Szczegółowe zasady i cele terapii są omawiane na początku, w trakcie sesji konsultacyjnych – terapeuta oraz pacjent zawierają ustny kontrakt.
 3. Terapeuta dokonuje samodzielnie wyboru określonych metod pracy terapeutycznej kierując się potrzebami i możliwościami pacjenta.
 4. Psychoterapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej, jednak w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia pacjenta i/lub otoczenia pacjenta terapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 5. Dzieci i młodzież (do 18 roku życia) korzystają z pomocy terapeutycznej za zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Proces terapeutyczny może być konsultowany z opiekunami/rodzicami pacjenta, jednak szczegółowe treści wnoszone przez pacjenta na sesjach są poufne (z zastrzeżeniem  & 4 pkt. 4).
 6. Jeśli terapeuta uzna, że istnieje potrzeba dodatkowych badań/konsulatcji lekarskich, odsyła pacjenta do innego specjalisty.
 7. Kontakt terapeutyczny ogranicza się wyłącznie do spotkań na sesjach. Wykluczone są kontakty o charakterze przyjacielskim lub erotycznym. Zasada ta obowiązuje również po zakończeniu terapii.
 8. W celu zachowania neutralności procesu terapeutycznego, nie ma możliwości prowadzenia terapii osób spokrewnionych z terapeutą lub mających z nim kontakty pozaterapeutyczne.
 9. Pacjent może pozostawać tylko w jednym procesie terapeutycznym.
 10. Zakończenie terapii zawsze powinno zostać omówione z terapeutą.
 11. W trakcie trwania terapii oraz przez okres około 3 miesięcy po zakończeniu terapii, pacjent nie powinien podejmować ważnych decyzji, przeprowadzać drastycznych zmian w swoim życiu.
 12. Terapeuta może skontaktować się z członkiem rodziny/znajomym pacjenta wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody pacjenta. Zgoda pacjenta na kontakt z osobami trzecimi nie jest wymagana tylko w następujących przypadkach: pacjent jest niepełnoletni, leczy się psychiatrycznie na zaburzenia psychotyczne,  jest aktualnie hospitalizowany psychiatrycznie.

§ 4
Rezerwacja sesji i płatności

 1. Sesje można rezerwować telefonicznie pod numerem 79350003 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: poczta@martazak.pl
 2. Rezerwując termin pacjent może krótko opisać problem, z jakim zgłasza się na konsultację
 3. Płatności za sesję można dokonać osobiście w Gabinecie po zakończeniu spotkania bezpośrednio u terapeuty. Możliwe są również płatności w formie przelewu na konto bankowe.
 4. Realizując płatność przelewem pacjent  w tytule przelewu podaje swoje imię i nazwisko.
 5. W sytuacji gdy sesja nie odbędzie się z winy terapeuty, pacjent określa koszty dojazdu, które następnie pokrywa terapeuta.
 6. Spotkanie może zostać odwołane zarówno przez terapeutę, jak i pacjenta. Jeśli rezerwacja terminu zostaje odwołana minimum 24 godziny wcześniej, pacjent jest zwolniony z odpłatności za sesję.  Jeśli odwołanie spotkania następuje w przedziale czasowym krótszym niż 24 godziny, pacjent pokrywa połowę kosztów sesji/konsultacji. W sytuacji, gdy terapeuta odwołuje sesję w okresie krótszym niż 24 godziny, udziela pacjentowi rabatu na kolejną sesję w wysokości 50%.
 7. Zarówno pacjent, jak i terapeuta mogą zaplanować dłuższy urlop. Obie strony zobowiązują się powiadomić o takim fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem, minimum 2-tygodniowym. Nieobecności w ramach zaplanowanego urlopu, są zwolnione z odpłatności.

§ 8
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. 21.03.2016r
 2. Gabinet Psychoterapii Marta Żak zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Aktualny regulamin Gabientu Psychoterapii Marta Żak jest dostępny na stronie: http://martazak.pl/regulamin/
 4. Podpisanie przez pacjenta regulaminu jest równoznaczne z deklaracją przestrzegania zawartych w nim zasad.

*  Dotyczy wyłącznie konsultacji psychologicznych oraz poradnictwa seksuologicznego

Copyright © MartaZak.pl